Languages

Okusoma ebikole bya Batume1-9

Okusoma Ebikole 1-9, indagiriro y'okukubbera okusoma ekitabo kinu e kya Bikole bya Batume lunyiriri ku lunyiriri, okikolesye w'emunkute ebibono bya Musengwa.