Languages

Abaana ba Masomero basoma oLugwere

Aanu waagaanawo ebifananyi by'abantu b'omubuGwere, eby'emirimo egibakola, emizenyo, enyembo n'ababini nga kwotaire. Weesiima iino okubona ebintu binu.